Ogólne Warunki Sprzedaży

(dalej „OWS”)
Litex HoReCa Sp. z o.o. (dawniej Litex ZPH Stanisław Litwin), (dalej Litex) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ulicy Staroprzygodzkiej 117, NIP 6222844434 informuje, iż realizowana przez niego sprzedaż i świadczenie usług odbywa się – o ile Strony odrębnie wyraźnie nie uzgodnią na piśmie czy innym nośniku informacji – na następujących warunkach:
 1. W stosunku do sprzedaży realizowanej przez Litex na rzecz wszelkich przedsiębiorców (podmioty prowadzące działalność gospodarczą) wyłączona zostaje odpowiedzialność Litex z tytułu rękojmi.
 2. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem (osoba fizyczna kupująca towar lub zamawiająca usługę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) oraz przedsiębiorcą będący osobą fizyczną zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) – dalej zwani łącznie z konsumentami jako ,,Uprawnieni” – mogą odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego towaru (odbiór osobisty z siedziby Sprzedawcy bądź moment wydania przez przewoźnika) , a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem pkt.10.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie przez Uprawnionego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie listu wysłanego z potwierdzenia nadania na adres Litex lub za pomocą poczty elektronicznej na adres nagrzewnice@litex.pl bądź fax +48 62 737 57 08 Uprawniony może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego jako załącznik nr.1 do niniejszego OWS.
 4. Litex niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Uprawnionego wyśle zwrotnie odpowiednio listowanie lub na e-mail do Uprawnionego na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru, którego dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłany jest na adres Litex niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
 5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega – z zastrzeżeniem pkt.7 -zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z tymże Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem należności do czasu otrzymania potwierdzenia nadania zwrotnego towaru bądź otrzymania towaru z powrotem, w zależności od tego, które zdarzenia nastąpiło wcześniej.
 6. Litex dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Uprawniony wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Uprawniony nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Litex w związku z odstąpieniem od umowy zwraca Uprawnionemu pierwotne koszty dostarczenia Towaru do Uprawnionego w wysokości najtańszego oferowanego sposób dostarczenia Towaru (koszty stanowiące różnicę między najtańszą oferowaną formą dostawy, a kosztami związanymi z formą dostawy wybraną przez Uprawnionego nie zostają zwracane). Uprawniony ponosi nadto zawsze bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Litex. Szacowane koszt zwrotnego odesłania towaru nie powinny przekraczać kwoty ………………..
 8. Uprawniony ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Postanowienia OWS w zakresie regulacji dotyczących praw Litex i Uprawnionego związanych z odstąpieniem od umowy sprzedaży towarów stosuje się odpowiednio do umowy o świadczenie usług.
 10. Odstąpienie od Umowy przez Uprawnionego nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić np.
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
Załącznik.
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
Litex ZPH Stanisław Litwin ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. +48 62 737 57 00, fax +48 62 737 57 08, NIP 622-010-49-92 {headtag:customtag}{/headtag} {headtag:customtag}{/headtag} {headtag:customtag}{/headtag}